FAQ

Tak, istnieje taka możliwość. W ramach jednej sieci użytkownik może połączyć nawet kilkanaście sygnalizatorów, jednak dobrą praktyką jest stosowanie kilku mniejszych sieci, np. w przypadku nagłaśniania hoteli, lepiej tworzyć kilka sieci, obejmujących zasięgiem piętro niż budować sieć obejmującą zasięgiem cały obiekt.

Komunikaty alarmu pożarowego powinny być dostosowane do specyfiki obiektu, treść komunikatów jest uzależniona od sposobu zrealizowania systemu SAP w budynku. Treść komunikatu powinna ustalać osoba projektująca instalację SAP lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe w danym budynku.

Do tworzenia nagrań można wykorzystywać syntezatory mowy. Przykładem takiego syntezatora jest syntezator IVONA, dostępny na stronie internetowej www.ivona.com. Po zarejestrowaniu się istnieje możliwość stworzenia oraz pobrania własnych komunikatów. Użytkownik może zamienić tekst na sygnał akustyczny – plik *.wav. Otrzymany plik dźwiękowy można wgrać do sygnalizatora SG-Wgw w postaci cyfrowej.

Stosowanie synchronizacji wymagane jest przy nagłaśnianiu korytarzy, pomieszczeń, w których jednocześnie mogą pracować dwa lub więcej sygnalizatorów. Przykładem takiej sytuacji może być nagłaśnianie korytarzy w hotelach. Sygnalizatory powinny być synchronizowane w ramach jednego piętra, natomiast pietra nie muszą być ze sobą synchronizowane. W przypadku braku synchronizacji sygnalizatorów, odtwarzany komunikat może być niezrozumiały, ze względu na różnice w czasie rozpoczęcia odtwarzania komunikatów przez sygnalizatory.

Sygnalizator Sg-Wgw posiada tryb pracy sygnalizatora z wyzwoleniem (sygnalizator zapowiadający). W tym trybie pracy sygnalizator wymaga napięcia zasilania oraz dodatkowo sygnału wyzwolenia. Po podłączeniu napięcia zasilania sygnalizator jest w stanie oczekiwania na impuls wyzwolenia. W momencie otrzymania impulsu sygnalizator odtworzy komunikat, po czy powróci do stanu czuwania oczekując na kolejny impuls wyzwolenia. Nie jest jednak możliwe jednokrotne odtworzenie komunikatu wyłącznie poprzez podanie napięcia zasilania.

Nie ma takiej możliwości. Wybór sygnału alarmowego jest dokonywany dla wszystkich komunikatów.

W celu wyzwolenia pojedynczego komunikatu do sygnalizatora SG-Pgw2 wystarczy doprowadzić 2 żyły. Jeśli istnieje potrzeba synchronizacji kilku sygnalizatorów należy połączyć układ zgodnie ze schematem dostępnym w opisie produktu.

W trybie do 3 komunikatów – każdy komunikat może mieć maks. 30 sekund

W trybie do 10 komunikatów – wielkość plików z komunikatami sumarycznie nie może przekroczyć 2MB. Pojedynczy komunikat nie może trwać dłużej niż 30 sekund

Sygnalizator SG-Pgw2 spełnia wymagania normy PN-EN 54-3:2003+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne ze zmianą 2, która określa wymagania dla sygnalizatorów akustycznych głosowych. Zakres badań przewidziany dla sygnalizatorów akustycznych głosowych zgodnie z ww. normą nie przewiduje pomiaru zrozumiałości mowy. Warto pamiętać, że sygnalizatory głosowe nie są zamiennikiem DSO, dla którego taki pomiar jest wymagany.

W związku z powyższym dla sygnalizatorów głosowych obowiązują wymagania, które są zawarte w normie PN-EN 54-3:2003+A2:2007. Podczas rozmieszczania sygnalizatorów można dodatkowo posiłkować się Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz normą amerykańską NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code. Głównym wymogiem pozostaje jednak zapewnienie wymaganego natężenia generowanego dźwięku.

Reakcja sygnalizatora Możliwe przyczyny
Sygnalizator nie odtwarza syreny i/lub komunikatów – źle podłączone zasilanie do sygnalizatora,
– brak plików z komunikatami,
– brak wybranej syreny w pliku konfiguracyjnym,
– uszkodzony plik z komunikatem,
– zły format komunikatu (inny niż MP3),
– zła nazwa pliku z komunikatem.
Odtwarzany jest nieodpowiedni komunikat – podłączenie napięcia zasilania na nieodpowiednie wyprowadzenia,
– brak zwory na listwie kołkowej,
– nieodpowiednie ustawienie zwory na listwie kołkowej.
Odtwarzana jest nieodpowiednia syrena – złe ustawienie syreny w pliku konfiguracyjnym
Słaba jakość odtwarzanego komunikatu – parametry pliku z komunikatem mają inne parametry niż wymagane przez urządzenie
Odtwarzanie niepełnego komunikatu – czas trwania komunikatu dłuższy niż 30s
Brak synchronizacji – brak pliku z komunikatem w pamięci sygnalizatora,
– brak rezystorów 120Ω na końcach linii synchr.,
– nieodpowiednie wartości rezystorów na końcach linii synchronizacyjnej,
– zbyt duża liczba rezystorów na linii synchronizacyjnej,
– przekroczona max. dopuszczalna długość linii synchronizacyjnej. ,
– zerwanie linii synchronizacyjnej,
– zwarcie linii synchronizacyjnej do masy,
– zwarcie linii synchronizacyjnej do +24V.
Nie przegrywają się komunikaty – nieprawidłowe podłączenie przewodów,
– uszkodzenie linii synchronizacyjnej w trakcie przegrywania (chwilowe zwarcie do +24V lub do GND).
Odtwarzane są syreny i komunikaty o niskim poziomie dźwięku – ustawienie potencjometru regulacji poziomu dźwięku w skrajnej pozycji
Ciągłe odtwarzanie syreny pożarowej – brak komunikatu w pamięci sygnalizatora.
Odtwarzanie syreny 1s / przerwa 1s – brak komunikatu, ustawienie parametru 0 jako rodzaju syreny
Brak dostępu do pamięci sygnalizatora – niewłaściwy przewód USB (bez funkcji przesyłu danych)
– ustawienia programu antywirusowego

Zalecane jest podłączenie do 3 sygnalizatorów. Przy większej ilości mogą powstawać zniekształcenia odtwarzanego dźwięku.

Tak, istnieje taka możliwość, w przypadku zakupu takiego sygnalizatora, użytkownik powinien mieć świadomość, że ważność traci Certyfikat i Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Tak, istnieje taka możliwość, w przypadku zakupu takiego sygnalizatora, użytkownik powinien mieć świadomość, że ważność traci Certyfikat i Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Sygnalizator SA-K7 nie posiada wbudowanego zasilacza, konieczne jest zapewnienie zewnętrznego źródła zasilania. Do zacisków sygnalizatora powinno być doprowadzone napięcie w zakresie 16-32,5V DC.

Tak, istnieje taka możliwość. W celu wyłączenia dźwięku, pozostawiając jednocześnie sygnał optyczny, należy stosować wyłącznik WSD-1.

Wyłącznik WSD-1 jest wyłącznikiem pożarowego sygnału dźwiękowego. Jest on przewidziany do stosowania wraz z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi. Dzięki stosowaniu wyłącznika WSD-1 użytkownik otrzymuje możliwość wyłączenia dźwięku sygnalizatora, pozostawiając aktywnym sygnał optyczny. Wyłącznik WSD-1 podłączany jest bezpośrednio do zacisków sygnalizatora. Nie ma konieczności montowania wyłącznika przez puszkę o odporności ogniowej.

Nie, nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie wyłącznika WSD-1, ponieważ sygnalizator do którego dołączony jest wyłącznik jest podłączany do instalacji SAP poprzez puszkę o wymaganej odporności ogniowej z wbudowanym bezpiecznikiem.

Nie, nie ma takiej możliwości.

Tak, sygnalizatory SA-K7 posiadają zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji napięcia zasilającego.

Sygnalizator SA-K7N jest sygnalizatorem posiadającym obszar pokrycia kategorii “O”, czyli otwartej. Oznacza to, że nie ma określonych wytycznych dotyczących miejsca montażu.
Ze względu na budowę sygnalizatora największa skuteczność alarmowania jest osiągana podczas montażu na suficie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby sygnalizator SA-K7N zamontować na ścianie. Należy wtedy zwrócić uwagę na to, że w pobliżu ściany, na której będzie zamontowany sygnalizator SA-K7N pojawi się obszar, w którym natężenie oświetlenia będzie mniejsze niż 0,4 lx. Wystarczy obrócić o 90 stopni bryłę fotometryczną sygnalizatora SA-K7N podawaną na stronie internetowej firmy W2, aby zaobserwować to zjawisko. Podczas montażu sygnalizatora SA-K7N na suficie ten obszar znajduje się przy suficie, co nie stanowi większej przeszkody.

Niestety nie ma takiej możliwości. Sygnalizator SA-K7 nie posiada mechanizmu synchronizacji, ponadto nie zalecamy łączenia urządzeń nie zbadanych pod kątem współpracy (rozwiązania nie certyfikowane przez CNBOP-PIB).

Niestety nie, idea działania wyłącznika WSD-1 opiera się na zasadzie „stabilnego” wyłączenia sygnału do momentu skasowania alarmu pożarowego (w praktyce wyłączenie zasilania linii alarmowej). Wyłącznik WSD-1 ma w swojej strukturze układ elektroniczny realizujący funkcję „zatrzasku”, dopiero wyłączenie napięcia powoduje odblokowanie zatrzasku.

Praktyczne zastosowanie WSD-1 umożliwia usprawnienie prowadzenia akcji ratowniczo-ewakuacyjnej. W momencie, gdy wyłączymy sygnał dźwiękowy pozostawiając jednocześnie sygnał optyczny, możliwe jest wydawanie poleceń nie zagłuszanych przez sygnał alarmu pożarowego.

Wyłącznik WSD-1 należy montować w pomieszczeniach, do których mają dostęp osoby upoważnione do wyłączenia sygnału alarmu pożarowego, nie jest dopuszczalne, aby wyłącznik WSD-1 znajdował się w takim miejscu, do którego mają dostęp osoby postronne.

W przypadku projektowania instalacji SAP należy uwzględnić wymagania zawarte w aktach prawnych. Aktem prawnym, z którego bezpośrednio wynika konieczność stosowania puszek o odporności ogniowej jest:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

§ 187. 3. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.

§ 187. 4. Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, o której mowa w ust. 3, do 30 minut, dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych.

Zgodnie z fragmentem powyższego rozporządzenia, w celu zapewnienia odporności ogniowej instalacji, połączenia przewodów/kabli należy wykonywać tak, aby spełniały wymóg odporności ogniowej E30 lub E90. Połączenie takie zapewnia stosowanie puszek o odporności ogniowej E30, E90. Potwierdzeniem przydatności stosowania puszek instalacyjnych typu PIP-AN w ochronie przeciwpożarowej są dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

Nie, nie ma takiej możliwości. Klient składając zamówienie powinien określić typ oraz wartość bezpiecznika, np. bezpiecznik zwłoczny 1A.

Puszki PIP-1AN i PIP-2AN różnią się pomiędzy sobą rodzajem wprowadzania/wyprowadzania przewodu. Puszka PIP-1AN jest dodatkowo przystosowana do mocowania sygnalizatora na pokrywie puszki. Puszka PIP-2AN nie umożliwia zamocowania sygnalizatora na pokrywie puszki. Dodatkowo puszka PIP-2AN występuje w wersji umożliwiającej łączenie przewodów (puszka przelotowa) oraz wersji umożliwiającej łączenie przewodów o przekrojach 6mm2.

Nie, nie jest wymagane aby sygnalizator był mocowany bezpośrednio na puszce. Istotne jest, aby sygnalizator był podłączony przez puszkę do instalacji SAP.

Ognioodpornych puszek typu PIP-AN nie można instalować podtynkowo. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu montażu dostępne są w Krajowej Ocenie Technicznej Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2, która dostępna jest do pobrania ze strony.

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PIP-AN zaliczają się do grupy 37 załącznika 1 do [1] tj. Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne) Osłony do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych oraz ich połączeń (puszki instalacyjne). Oznacza to, że są one objęte Krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+.

W krajowym systemie oceny 1+  do zadań Jednostki Certyfikującej (CNBOP-PIB) należy m.in. wydanie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych. Jest on wydawany w oparciu o dokument odniesienia, który stanowi Krajowa Ocena Techniczna.

Oznacza to, że dla puszek PIP-AN obecnie obowiązującymi dokumentami są:

  • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (zamiast Certyfikatu Zgodności),
  • Krajowa Ocena Techniczna (zamiast Aprobaty Technicznej).

Uwaga: Aprobata Techniczna AT-0601-0429/2014 mogła być wykorzystywana jako krajowa ocena techniczna do dnia upływu jej ważności czyli 20.07.2019 r. na mocy [2]. Aktualne dokumenty znaleźć można na stronie: w zakładce PLIKI DO POBRANIA oraz w opisie produktu.

 

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) zmienione rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r (Dz. U 2018. poz. 1233) oraz z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1176).

[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Świadectwa Dopuszczenia są wydawane przez CNBOP na zgodność z polską normą lub punktem załącznika do rozporządzenia MSWiA [1]. Puszki instalacyjne nie są objęte polską normą (certyfikowane w oparciu o DIN 4102-12:1998). Nie są one również ujęte w załączniku do ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym dla puszek PIP-AN nie jest wymagane uzyskanie Świadectwa Dopuszczenia.

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów dla wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej znaleźć można w standardzie CNBOP-PIB-0001:2019 wydanie 6 Wprowadzanie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

 

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Tak, istnieje taka możliwość, jest to jednak uzależnione od ilości zamówionych sygnalizatorów, obowiązuje również inna cena wyrobu. W przypadku zainteresowania, prosimy o przesłanie zapytania na adres biuro@w2.com.pl.

Podczas projektowania instalacji SAP z wykorzystaniem sygnalizatorów optycznych głównym kryterium doboru odpowiedniego sygnalizatora jest bryła fotometryczna, którą generuje sygnalizator. Rozgraniczenie na wersje 3m, 6m, 9m dla sygnalizatorów kategorii O (open) z oferty W2 oznacza optymalną wysokość montażu sygnalizatora.

We wszystkich sygnalizatorach przeciwpożarowych znajdujących się w ofercie firmy na wejściu znajduje się dioda prostownicza, która umożliwia zmianę polaryzacji napięcia zasilającego bez ryzyka uszkodzenia sygnalizatora (monitorowanie sterowania urządzeń sygnalizacyjnych przez odwrócenie polaryzacji napięcia).

Wybierz język